FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

कृषि विकास शाखा अन्तर्गत आ.व. २०७९/०८० मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुका लागि लागत साझेदारीका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना !!!

षडानन्द नगरपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाहरुमा देहायको सङ्ख्या र योग्यता भएका कर्मचारीहरु करारमा राख्नु पर्ने भएकाले योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र कार्यालय समयसम्म दरखास्त दिन हुन सम्वन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Pages

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान