सि.वि.आर. लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !!!