श्री जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सबै । विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अत्यन्त्य जरुरी सूचना !!!

श्री जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सबै ।  विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अत्यन्त्य जरुरी सूचना !!!