वडा नं १ वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!