गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDPA) को सञ्चालन गर्न उद्यम विकास सहजकर्ता पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको लागि सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।