४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि उपकरण खरीद तथा ढुवानीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Supporting Documents: