सूचना !!! सामुदायिक विद्यालयहरुमा अस्थायी सेवा करारमा शिक्षक नियूक्ति प्रयोजनार्थ तहगत र विषयगत विशेषज्ञ (रोष्टर) सूचीमा सूचीकृत हुन आवेदन पेश गर्ने समय थप ३ दिन थपिएको बारे सूचना !!! नोटः निवेदनको ढाँचा यसै सूचना साथ संलग्न रहेको छ ।