श्री सामुदायिक विद्यालयहरू सबै, विद्यालयमा Closed User Group (CUG) सेवा आवद्धता सम्बन्धि जानकारी यसै पत्र वमोजिम गर्न हुन अनुरोध छ ।