श्री वडा कार्यालयहरु सबै, आ.व. २०७७/०७८ को लागि यस षडानन्द नगरपालिकामा सञ्चालन हुने नगरस्तरीय र वडास्तरीय योजनाहरु सम्झौता गर्न तथा खाता खोल्ने बारे पत्र यसैसाथ संलग्न रहेको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।