विदेशबाट फर्किएर स्वेदशमा नै उद्यम गरिरहेका उद्यमीहरुलाई पुरस्कारको लागि दरखास्त आवेदन माग भएको हुँदा माग भए वमोजिमको कागजपत्र संलग्न राखी संलग्न सूचनामा भएको ठेगानामा पठाईदिनुहुन सम्बन्धित सबैमा यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ !!!