आव. २०७६/०७७ को लागि रासायनिक मल ढुवानी तथा विक्रिवितरण गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना !!!

थप जानकारीको लागि यसैसाथ संलग्न सूचनामा हेर्न हुन अनुरोध छ ।