षडानन्द मा.वि. दिङ्लाको भवन निर्माणको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने बारे आशयको सूचना !!!