FAQs Complain Problems

सूचना

News and Notices

परिक्षा केन्द्र तथा समय तालिका परिवर्तन गरिएको बारे सूचना !!!

थप जानकारीको लागि यसै साथ संलग्न पत्रमा हेर्नु हुन अनुरोध छ ।

७ नं वडा कार्यालयको लागि घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना !!!

थप जानकारीको लागि यसै साथ संलग्न पत्रमा हेर्नुहुन अनुरोध छ ।

लिखित परीक्षाको मिति तोकिएको बारे सूचना !!!

मिति २०७६/०८/२२ गते नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित ईन्जिनियर तथा स्वास्थ्य तर्फका विभिन्न पदमा आवश्यक कर्मचारी सेवा करारमा लिने विज्ञापनहरुको तपशिलको मिति, समय र स्थानमा लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा जानकारीको लागि यस सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

प्राविधिक कर्मचारी सेवा ‍करारमा लिने सम्बन्धी सूचना !!!

थप जानकारीको लागि यसै साथ संलग्न सूचनामा हेर्नुहुन वा कार्यालय समयमा बुझ्नुहुन अनुरोध छ ।

भकारो सुधार (अनुदान वितरण) कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

थप जानकारीको लागि यसैसाथ संलग्न सूचनामा हेर्नहुन अनुरोध छ ।

Pages

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान