६ नं वडा कार्यालयको लागि घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना !!!