४ नं वडा कार्यालयको भवन निर्माणको लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !