षडानन्द मा.वि. दिङ्लाको भवन निर्माणको लागि सम्झौता गर्न आउने बारे !!!