विद्युत पोल , उपकरण खरीद बोलपत्र सम्झौता गर्ने बारे सूचना ।