वडा नं १, २ र १३ को लागि विद्युत पोल , उपकरण खरीद बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Supporting Documents: