वडा नं १० स्थित साङ्गपाङ्ग स्वास्थ्य चौकीको लागि का.स. पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!