दिङ्ला आयुर्वेद औषधालयमा रिक्त रहेको वैद्य (सहायक चौथो तह) पदको सेवा करारमा पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।