अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरु अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि बन्द गरिएको af सूचना !!!