सबै शिक्षकहरु आफू कार्यरत विद्यालयमा हाजिर हुने बारे अत्यन्त्य जरुरी सूचना !!!