Latest News

श्री सबै विद्यालयहरु, वार्षिक परीक्षा सञ्चालन नतिजा प्रकाशन र नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन सम्बन्धमा ।