राहत सामाग्री वितरण गरिएको सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

Supporting Documents: