प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक सहायक कर्मचारी सेवा ‍करारमा लिने सम्बन्धी सूचना !!!