प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्राविधिक सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!