नागरिक सुचना र सुरक्षाका लागि घरघर घरघरमा स्टिकर टास अभियान "जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम" दिङ्लामा सम्पन्न