नेपालको प्रमुख रुद्राक्ष उत्पादक क्षेत्रको रुपमा दिंङ्ला परिचित रहेको छ।