अरुण नदीमा फेरी निर्माणको लागि स्टिल रोप शिलबन्दी वा ई-विडिङ्ग गरिएको बारे सूचना !!!