श्री १ , १२ र १४ नं वडा कार्यालय, स्थलगत वस्तुस्थिति (सर्जिमिन) मुचुल्का सम्बन्धमा ।