वडा नं १० स्थित साङ्गपाङ्ग स्वास्थ्य चौकीको लागि का.स. पदको मिति २०७७/६/३० गते लिईएको लिखित परीक्षा तथा मिति २०७७/७/०२ गतेको अन्तरवार्ताबाट सफल उम्मेदवारहरुको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।