वेराेजगार युवाले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने म्याद थप गरीएको सूचना ।