कक्षा ८ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । (श्री कक्षा ८ सञ्चालित सबै विद्यालयहरू षडानन्द नगरपालिका, भाेजपुर)